ATEnviro Bus Enthusiasts Forum and Information Zone (新時代環保巴士同盟論壇及資訊交流區)

GLOBAL PERSPECTIVE WITH LOCAL EXPERIENCE
現在的時間是 週二 7月 16, 2019 7:24 pm

所有顯示的時間為 UTC + 8 小時


版面規則


所有車務消息, 未經授權, 嚴禁轉載, 一經發現, 該會員將被處分, 而不會作預先通知發表新文章 回覆主題  [ 1 篇文章 ] 
發表人 內容
文章發表於 : 週三 1月 31, 2018 3:14 pm 
離線
羽影柔依
頭像

註冊時間: 週六 11月 03, 2007 4:04 pm
文章: 1597
1/1

2

AVBWU659 VA6734 -> AVBWU669 VB6984

6C

AVBWU700 VD973 -> AVBWU20 PJ5856

37

AVBWU210 PZ9715 -> ATENU525 TK6258

101

AVBWU669 VB6984 -> AVBWU659 VA6734

234C

AVBWU709 VD4052 -> AVBWU41 PK2713

934

ATENU1099 UG1184, ATENU1111 UG4652, AVBWU699 VD1677, AVBWU703 VD1861, AVBWU707 VD3658, AVBWU708 VD3817 -> ATENU1291 VD9148, ATENU1294 VD9912, ATENU1295 VE1929, ATENU1301 VE2945, ATENU1302 VE3740, ATENU1303 VE3873

L>K

AVBWU659 VA6734, AVBWU699 VD1677, AVBWU700 VD973, AVBWU703 VD1861, AVBWU707 VD3658, AVBWU708 VD3817, AVBWU709 VD4052

K>L

ATENU1291 VD9148, ATENU1294 VD9912, ATENU1295 VE1929, ATENU1301 VE2945, ATENU1302 VE3740, ATENU1303 VE3873, AVBWU669 VB6984

2/1

35A

新增特別車 -> BDE9 VD2901, BDE10 VD2945

6/1

40

ATR235 JR4941 -> ATR392 KZ2356

42C

ATR278 JT4785, ATR285 JT6456, ATR392 KZ2356 -> ATENU286 ST4644, ATENU287 ST5059, ATENU288 ST5234

58M

AP105 JX5467, AP106 JX6040, AP108 JX6227 -> AP58 JU1546, AP103 JX4829, AP117 JZ2866

101

ATENU863 TW4631, ATENU875 TW5873, ATENU904 TX6787 -> AVBWU738 VE4016, AVBWU739 VE6590, AVBWU742 VE7349

619

ATENU286 ST4644, ATENU287 ST5059, ATENU288 ST5234 -> ATENU863 TW4631, ATENU875 TW5873, ATENU904 TX6787

8/1

3C

ATE4 KY4321 -> 無掛牌車

3M

3ASV102 JV2966 -> ATE4 KY4321

26M

ATR238 JR6252 -> ATE179 LN5477

42C

ATE209 LR4088 -> CUT

58M

ATENU21 SB5197, AP103 JX4829, AP107 JX6215, AP114 JY4066 -> ATENU137 SH6299, AP60 JU2409, AP62 JU2541, AP116 JZ2801

59A

3ASV215 KF5371, 3ASV216 KF5410, 3ASV217 KF5503, 3ASV218 KF5771, 3ASV219 KF5782, 3ASV220 KF5953, 3ASV222 KF6177, 3ASV226 KF5455 -> AVBWU329 SW7307, AVBWU331 SW7827, AVBWU334 SW6559, AVBWU519 UU7569, AVBWU562 UW4799, AVBWU565 UW4689, AVBWU566 UW4970, AVBWU569 UW9615

59X

AVBWU292 SH172, AVBWU329 SW7307, AVBWU331 SW7827, AVBWU334 SW6559, AVBWU519 UU7569, AVBWU562 UW4799, AVBWU565 UW4689, AVBWU566 UW4970, AVBWU569 UW9615 -> AVBWU744 VE8605, AVBWU745 VE9182, AVBWU746 VE9248, AVBWU747 VE9774, AVBWU748 VE9954, AVBWU749 VF354, AVBWU750 VF718, AVBWU751 VF993, AVBWU753 VF2090

61X

ATR316 KU7668 -> ATENU2 SA2959

62X

ATENU2 SA2959, ATR265 JS8303, ATR320 KU8278 -> ATENU569 TL9068, ATENU615 TN1838, ATR315 KU7538

68A

AP138 KR3631, AP145 KR6749, AP148 KR8140, AP154 KS2144, AP160 KS3790, AP162 KS6592 -> ATR313 KU6605, ATR316 KU7668, ATR318 KU8216, ATR320 KU8278, ATR336 KV8102, ATR342 KV8252

68E

AP30 JS263 -> AVBWU292 SH172

69M

AP73 JU6126, AP74 JU6428, AP78 JU7694, AP79 JU7763, AP80 JU8330, AP109 JY710, AP110 JY850, AP111 JY952, AP112 JY966 -> 3ASV102 JV2966, 3ASV215 KF5371, 3ASV216 KF5410, 3ASV217 KF5503, 3ASV218 KF5771, 3ASV219 KF5782, 3ASV220 KF5953, 3ASV222 KF6177, 3ASV226 KF5455

71K

3ASV121 JX7113 -> ATS76 KD1456

85X

AVBWU680 VC4277 -> 3ASV335 KM7430

89D

3ASV459 KU871 -> 3ASV372 KP297

260X

ATENU569 TL9068, ATENU615 TN1838, ATR313 KU6605, ATR315 KU7538, ATR318 KU8216 -> ATENU1313 VE6799, ATENU1314 VE7330, ATENU1315 VF2306, ATENU1316 VF2403, ATENU1317 VF544

261

AVBE33 MU5768, AVBE54 NA2758, AMN44 KR7980, AMN46 KR9497 -> AVBWU3 PG6918, AVBWU4 PG7809, AVBWU209 PZ9662, AVBWU272 RJ7306

265M

AP33 JS1582, AP49 JT1608, AP53 JT5256, AP55 JT7632, AP86 JV8145, AP120 JZ2977 -> AP138 KR3631, AP145 KR6749, AP148 KR8140, AP154 KS2144, AP160 KS3790, AP162 KS6592

269B

ATE26 KZ6414 -> 3ASV144 KC2857

269M

ATR196 JM6585, ATR336 KV8102, ATR342 KV8252 -> ATR238 JR6252, ATR253 JS6853, ATR265 JS8303

276A

AVBWU3 PG6918, AVBWU4 PG7809, AVBWU209 PZ9662, AVBWU272 RJ7306 -> AP49 JT1608, AP78 JU7694, AP79 JU7763, AP80 JU8330

681

無掛牌車 -> AVBWU680 VC4277

968

ATENU137 SH6299 -> ATENU21 SB5197

K>U

3ASV102 JV2966, ATR238 JR6252

U>K

ATE26 KZ6414, ATE179 LN5477

12/1

2A

ATENU602 TM9115 -> ATENU82 SF3318

3C

無掛牌車 -> ATE26 KZ6414

3M

3ASV200 KE7782 -> ATE207 LR2973

6C

AVBWU20 PJ5856 -> AVBWU743 VE8312

6D

ATENU475 TH7411, ATENU477 TH6912, ATE39 LB6817 -> ATENU544 TL1874, ATENU1106 UG1467, ATENU1109 UG3101

37

ATENU525 TK6258 -> ATEU21 PJ6310

38A

ASV79 LR2889, ASV81 LR3478, ASV82 LR3641 -> ATE94 LE8869, ATE148 LJ9837, ATE178 LN5419

40X

ATR255 JS7080, ATR256 JS7257, ATR258 JS7285, ATR259 JS7533 -> ATE151 LM1080, ATE154 LM2030, ATE155 LM2407, ATE156 LM2490

41A

AVBWU634 UZ4931, AVBWU637 UZ6110, AVBWU643 UZ8948 -> AVBWU696 VC7445, AVBWU712 VD6210, AVBWU713 VD6326

42C

ATR300 KU1062, ATR309 KU5091 -> ATENU580 TM3326, ATENU602 TM9115

43C

ATENU1101 UG1486, ATENU1103 UG2148, ATENU1105 UG776, ATENU1106 UG1467, ATENU1108 UG2400, ATENU1109 UG3101 -> ATENU475 TH7411, ATENU477 TH6912, ATENU466 TG2047, ATENU467 TG2177, ATENU509 TJ9015, ATENU540 TL2480

62X

ATR270 JT865 -> ATR319 KU8269

68M

AP131 KC2571, AP137 KR3186, AP144 KR6160, AP146 KR6768, AP150 KR9594, AP156 KS709, AP159 KS2291 -> ATR238 JR6252, ATR286 JU2164, ATR298 JU6365, ATR330 KV6610, ATR337 KV8478, ATR339 KV6657, ATR341 KV7995

102

ATENU82 SF3318, ATENU544 TL1874, AVBWU696 VC7445 -> AVBWU634 UZ4931, AVBWU740 VE6944, AVBWU741 VE6994

112

ATENU466 TG2047, ATENU467 TG2177, ATENU509 TJ9015, ATENU540 TL2480, ATENU580 TM3326, ATENU787 TU1816 -> ATENU1099 UG1184, ATENU1101 UG1486, ATENU1103 UG2148, ATENU1105 UG776, ATENU1108 UG2400, ATENU1111 UG4652

234C

AVBWU41 PK2713 -> ATENU787 TU1816

260X

ATR319 KU8269 -> ATENU1318 VF4324

265M

AP145 KR6749, AP147 KR7723, AP148 KR8140, AP151 KR9862, AP154 KS2144, AP158 KS1278, AP161 KS3849 -> AP57 JU1217, AP63 JU2544, AP64 JU3018, AP68 JU3887, AP70 JU4767, AP73 JU6126, AP74 JU6428

269M

ATR190 JM7383, ATR191 JM7389, ATR193 JM7829, ATR194 JM7830, ATR199 JM8284, ATR238 JR6252, ATR253 JS6853, ATR265 JS8303, ATR286 JU2164, ATR298 JU6365, ATR330 KV6610, ATR337 KV8478, ATR339 KV6657, ATR341 KV7995 -> AP137 KR3186, AP144 KR6160, AP146 KR6768, AP145 KR6749, AP147 KR7723, AP148 KR8140, AP149 KR8603, AP150 KR9594, AP151 KR9862, AP154 KS2144, AP156 KS709, AP158 KS1278, AP159 KS2291, AP161 KS3849

276A

AP149 KR8603 -> AP131 KC2571

936

AVBWU712 VD6210, AVBWU713 VD6326 -> AVBWU637 UZ6110, AVBWU643 UZ8948

K>U

3ASV200 KE7782

U>K

ATE207 LR2973, ATE208 LR3733

15/1

1

AVBWU237 RG3894 -> AVBWU257 RJ4468

3M

3ASV107 JV3767 -> ATE208 LR3733

5C

ATENU71 SE6818, ATENU586 TM4121, ATENU601 TM8255 -> ATENU286 ST4644, ATENU287 ST5059, ATENU288 ST5234

28

3ASV168 KC6972 -> 3ASV107 JV3767

42C

ATENU286 ST4644, ATENU287 ST5059, ATENU288 ST5234 -> ATENU71 SE6818, ATENU586 TM4121, ATENU601 TM8255

54

AAU21 PZ501, ASC18 PB2174, ASC21 PB2337 -> ASV75 LR1178, ASV76 LR1187, ASV99 LV1012

57M

AVBWU204 PZ9053 -> AVBWU2 PF2802

60X

AVBWU2 PF2802 -> AVBWU204 PZ9053

62X

ATR276 JT2256 -> ATR312 KU6514

69M

AP31 JS615, AP44 JT697 -> 3ASV168 KC6972, 3ASV200 KE7782

113

AVBWU257 RJ4468 -> AVBWU54 PS9280

260X

ATR312 KU6514 -> ATENU1319 VF5068

641

AVBWU54 PS9280 -> AVBWU237 RG3894

A36

5535 UL9307 -> 無掛牌車

A37

5521 UD3393 -> 無掛牌車

K>U

3ASV168 KC6972

21/1

3M

3ASV201 KE7838, 3ASV248 KG2937 -> ATE211 LR4090, ATE212 LR5088

58M

AP116 JZ2801 -> AP34 JS4756

59M

3ASV132 JX7849, 3ASV314 KK3474, 3ASV320 KK4458, 3ASV333 KM7241 -> AVBWU315 SR8772, AVBWU316 SR8789, AVBWU319 SR8956, AVBWU321 SR9274

59X

AVBWU299 SL2641, AVBWU300 SL3314, AVBWU315 SR8772, AVBWU316 SR8789, AVBWU319 SR8956, AVBWU321 SR9274 -> AVBWU755 VF4547, AVBWU756 VF4950, AVBWU757 VF5237, AVBWU758 VF5788, AVBWU759 VF6138, AVBWU760 VF6174

60M

AMN1 JL1989 -> AMN30 JV2400

61M

AMN3 JM1947, AMN4 JM2042, AMN30 JV2400 -> 3ASV215 KF5371, 3ASV216 KF5410, 3ASV219 KF5782

63X

ATENU20 SB6177, AVBWU158 PX9479 -> ATENU236 SL7615, ATEU28 PV7695

69M

ATEU23 PJ9629, AVBE35 MU6285, 3ASV215 KF5371, 3ASV216 KF5410, 3ASV219 KF5782, AP71 JU5595, AP72 JU5808, AP77 JU7153 -> ATENU1 RZ5946, ATENU20 SB6177, 3ASV201 KE7838, 3ASV208 KF673, 3ASV248 KG2937, 3ASV314 KK3474, 3ASV320 KK4458, 3ASV333 KM7241

261

AMN45 KR8476 -> AVBWU158 PX9479

265B

ATENU236 SL7615, ATENU243 SL8271 -> AVBWU299 SL2641, AVBWU300 SL3314

265M

AP118 JZ2868 -> AP72 JU5808

276

3ASV208 KF673 -> 3ASV132 JX7849

276A

AP126 JZ3859 -> AP77 JU7153

960

ATENU1 RZ5946 -> ATENU243 SL8271

U>K

ATE211 LR4090, ATE212 LR5088

K>U

3ASV201 KE7838, 3ASV248 KG2937

22/1

30

AVC42 RD7996 -> ATS139 KS1014

37

ATEU21 PJ6310 -> ATEU14 PH1547

43X

ATEU14 PH1547 -> ATE54 LB9394

62X

ATR274 JT1656, ATR275 JT1954 -> ATR314 KU7002, ATR333 KV7167

68A

ATR333 KV7167 -> ATR338 KV6582

89X

AVBWU94 PV9303 -> AVW52 LP785

182

新增正字軌 -> AVBWU94 PV9303

260X

ATENU568 TL9027, ATR314 KU7002 -> ATENU1320 VF7106, ATENU1321 VF7715

268B

ATR338 KV6582 -> ATENU138 SH5754

268C

ATENU138 SH5754 -> ATENU568 TL9027

26/1

13X

新增特別車 -> 無掛牌車

60M

3ASV288 KJ2078 -> ATENU630 TN4735

61M

AMN2 JM1666 -> 3ASV288 KJ2078

80

3ASV427 KS8246 -> AVBWU509 UU3952

88

AVBWU509 UU3952, AVBWU550 UV9488, AVBWU598 UX9827 -> CUT

89X

AVW52 LP785 -> AVBWU94 PV9303

182

AVBWU94 PV9303 -> AVBWU550 UV9488

260X

ATENU630 TN4735 -> ATENU1322 VF7882

27/1

63X

ATEU28 PV7695 -> ATEU23 PJ9629

73A

AVW2 LF5502, AVW4 LF6495 -> ASV28 JZ4670, ASV29 JZ5508

76K

ATSE16 RU2845, ATSE39 RV9959, ASV28 JZ4670, ASV29 JZ5508, ATS116 KL9674 -> ATEU28 PV7695, AVW2 LF5502, AVW4 LF6495, ATE28 KZ6682, ATE184 LN6140

30/1

2B

ASV43 KA9633 -> 3ASV207 KE8466

5

ATENU583 TM4075 -> AVBWU291 SD9537

9

AVBWU715 VD5513 -> AVBWU254 RJ2899

13X

無掛牌車 -> ATENU952 UA2606, ATENU963 UA7204

74X

ATENU611 TN1353, ATENU952 UA2606, ATENU963 UA7204, ATENU965 UA7642, ATENU966 UA7957 -> AVBWU307 SP6701, AVBWU308 SP6991, AVBWU309 SP7655, AVBWU310 SP8148, AVBWU312 SP8931

101

AVBWU659 VA6734, AVBWU660 VA6783, AVBWU738 VE4016 -> AVBWU737 VE3635, AVBWU752 VF1456, AVBWU754 VF3679

113

AVBWU79 PV7109, AVBWU165 PX9421, AVBWU200 PZ8904, AVBWU254 RJ2899, AVBWU255 RJ3713 -> AVBWU674 VC2669, AVBWU679 VC3766, AVBWU699 VD1677, AVBWU703 VD1861, AVBWU707 VD3658

115

AVBWU291 SD9537 -> AVBWU708 VD3817

603

AVBWU307 SP6701, AVBWU308 SP6991, AVBWU309 SP7655, AVBWU310 SP8148, AVBWU312 SP8931 -> AVBWU659 VA6734, AVBWU660 VA6783, AVBWU700 VD973, AVBWU717 VD6171, AVBWU738 VE4016

606

ATE129 LF9207 -> ATENU965 UA7642

619

ATH1 TA2344 -> ATENU583 TM4075

621

ATEU18 PJ4803, ATEU19 PJ5118, 3ASV316 KK3607, 3ASV415 KR8423 -> AVBWU594 UX6566, AVBWU598 UX9827, AVBWU639 UZ5097, AVBWU640 UZ5917

31/1

6

ATENU557 TL5374 -> ATENU525 TK6258

234C

ATENU576 TM2099 -> ATENU748 TS3718

905

ATENU748 TS3718 -> ATENU557 TL5374

_________________
Anthony Sxxx = TX1967 = Penguin


Share on FacebookShare on TwitterShare on TuentiShare on SonicoShare on FriendFeedShare on OrkutShare on DiggShare on MySpaceShare on DeliciousShare on TechnoratiShare on TumblrShare on Google+
回頂端
 個人資料  
 
顯示文章 :  排序  
發表新文章 回覆主題  [ 1 篇文章 ] 

所有顯示的時間為 UTC + 8 小時


誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客


不能 在這個版面發表主題
不能 在這個版面回覆主題
不能 在這個版面編輯您的文章
不能 在這個版面刪除您的文章
不能 在這個版面上傳附加檔案

搜尋:
前往 :  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作